Skip to content


Mastery learning – učenie do dokonalosti

Existujú rôzne spôsoby, ako (sa) učiť. Každému vyhovuje niečo iné, nuž mastery learning, anglicky to znie síce vznešenie, je učenie do dokonalosti. Či učiteľ, alebo učiaci sa môže tento spôsob aplikovať v podstate ihneď.

Budeme sa venovať učeniu do dokonalosti v tej všeobecnej rovine. Bude jedno, či si z toho niečo vezme učiteľ, či ktokoľvek iný, kto sa chce dačo naučiť.

V najbližšom rozprávaní budem uvádzať tretiu osobu – učiaceho sa. Kľudne to môže byť zmenené na tretiu osobu – učiaci.

Klasické ponímanie učenia sa

V klasickom ponímaní učenia sa ide o to, že človek sa dokáže naučiť len to, o čom je presvedčený, že sa dokáže naučiť. Na jedno má a na druhé nie. Tak to prebieha aj počas bežnej vyučovacej hodiny na slovenských školách. Žiaci sú rozdelení známkami najednotkárovdvojkárov, … Preto napríklad aj učiteľ, keď skúša jednotkára, poskytuje mu viac času na rozmyslenie, dáva mu viac nápovedí a podobne. Za to štvorkár, päťkárdostane času málo a bez nápovedí učiteľa.

Tým sú žiaci porovnávaní medzi sebou a dochádza k nezdravému súťaženiu. U slabších jedincov môže dôjsť k psychickým ťažkostiam.

Mastery learning – učenie do dokonalosti

V mastery learning ide o to, že každý sa porovnáva len sám so sebou, so svojím doterajším výkonom. Lenže to ešte netvorí celý spôsob učenia.

Mastery learning je založené na rozdeľovaní učiva na menšie celky. Najprv sa určí, čo sa chce (musí) učiaci sa naučiť. Potom sa táto väčšia jednotka rozdelí na menšie časti. A tu nastupuje podstata mastery learning – učenia k dokonalosti.

Učiť sa treba jednotlivé malé časti dovtedy, kým ich daný človek nezvládne tak na 80, 90% (prípadne 100, 120, …). Po každej časti nasleduje test, ktorý overí, či sa daná časť dobre u učiaceho sa zakorenila a či ju vie – či bol dosiahnutý cieľ vzdelávania. Ak cieľ nebol dosiahnutý, nasleduje korektívne učenie sa, ktoré dopĺňa to, čo sa človek učil doteraz. Keď už má veci naštudované znova, nasleduje test. Pokiaľ sa zistí, že cieľ nebol dosiahnutý, nastupuje ďalšie korektívne učenie sa.

Keď cieľ dosiahnutý bol (dosiahnutá dokonalosť (mastery) v danej jednotke), nasleduje sa ďalšou menšou jednotkou, ktorá nadväzuje na tú už naučenú tým istým spôsobom, ako na začiatku.

Priebežné testy sa nehodnotia, slúžia len na spätnú väzbu pre študujúceho, prípadne vyučujúceho, aby vedel nastoliť najlepšie opravné učenie. Hodnotí sa len výsledok, po celom roku (povedzme), čo učiaci sa z predpísanej látky ovláda.

Výhodou je, že každý sa naučí danú jednotku za iný čas, teda učenie si prispôsobuje svojej individualite. Aplikovať sa dá aj v hromadnom vyučovaní. Tam sa ale musia dané jednotky akosi ohraničiť, pretože za školský rok je potrebné prebrať toho viac. Nadväznosť látky to určite umožňuje.

Posted in Rozvoj osobnosti, Škola.