Skip to content


4 kroky, ako si zmerať vzájomné vzťahy v skupine ľudí

V prvom rade treba poznamenať, že daná skupina sa musí „poznať“. Musí byť nejakým spôsobom ohraničená, uzavretá. Napríklad to môže byť školská trieda, krúžok, futbalový klub a podobne. Záleží od toho, akými kritériami danú skupinu ohraničíme. Môže to byť aj národ, ale v silách jednotlivca nie je zmerať také veľké množstvo. Preto sa ohraničíme na menšie spoločenstvá.

Daná metóda merania sa nazýva sociometria. Meria sa ňou kvalita a kvantita vzťahov v danej skupine. Úlohou tohto článku nie je opis teoretický, ale praktický návod, ako také vzťahy v skupine zmerať.

Pre zjednodušenie vezmeme za príklad skupinku desiatich ľudí, napríklad to môžu byť chalani v školskej triede. Ako sa očakáva, oddelenie chlapcov od dievčat bežne nastáva na telesnej výchove.

1. krok – zostrojenie sociometrického testu

Zostrojenie sociometrického testu pozostáva z popísania konkrétnej situácie a položenia dvoch otázok vzťahujúcich sa na danú situáciu. Napríklad:

Predstavte si, že by ste sa mali naučiť hrať basketbal v tíme.

 1. Koho zo skupiny chlapcov v triede by ste si na túto úlohu nevybrali?
 2. Koho zo skupiny chlapcov v triede by ste si na to vybrali?

Takýto jednoduchý test sa dá každému zúčastnenému, aby zodpovedal na položené otázky. Po zozbieraní testov nasleduje druhá časť.

2. krok – spracovanie testu

Tu je potrebné vytvoriť sociometrickú maticu, ktorú prikladám ako xls-sociometricky-test (sociometricky-test). Každý člen sa pre stručnosť a prehľadnosť označí nejakým symbolom. Napríklad písmenom abecedy, číslom alebo komu je lepšie, čínskym znakom. Sám sebe nikto hlas nemôže dať (ak dá, nepočítame ho). Legenda vzťahov v matici je nasledovná:

 • vzájomný pozitívny vzťah: ⊕ (A by zobral C a C by zobral A),
 • vzájomný negatívny vzťah: ⊖ (A by nevzal D a D by nevzal A),
 • jednostranný pozitívny vzťah: + (B by zobral A),
 • jednostranný negatívny vzťah: − (B by nevzal F).

Do každého riadku sa postupne píšu odovzdané hlasy (pozitívne / negatívne / vzájomné / jednostranné). Teda A odovzdáva hlasy: negatívny pre B, pozitívny pre C (keďže aj C odovzdáva pozitívny hlas pre A, bude to obojstranný vzťah v obidvoch prípadoch), atď. Rovnať sa musia súčty:

 

pozitívne + negatívne = vzájomné + jednostranné

 

Do každého stĺpca sa postupne píšu dostané hlasy. Inými slovami, kto koľko akých hlasov dostal (pozitívnych, negatívnych, obojstranných, jednostranných).

Z tejto matice sa už teraz dajú vyčítať zaujímavé veci. Napríklad, že člen J je outsider, ktorý s nikým nemá žiadny vzťah, dokonca ani nikomu hlas nedal, preto by sa mu malo náležite pomôcť vytvárať vzťahy s inými. Zistiť, v čom vyniká a umelo ho vmiešavať do skupín, kde bude mať pridelené určité úlohy. Môže sa ale stať, že tento člen bude mať veľa pozitívnych vzťahov s dievčatami, alebo budú vzťahy vyzerať inak pri futbale, riešení matematických úloh a podobne.

Z matice sa dá vyčítať aj to, že členovia A a E dostali najviac pozitívnych hlasov. Teda ak by sa ich podarilo získať pre spoluprácu, dokážu celú skupinu dobre stmeliť, čo do súdržnosti. Pretože aj keď člen A odovzdal viac negatívnych hlasov, je možné ich zmeniť zámerným pôsobením na tohto jedinca.

Takýmto spôsobom sa z matice dá veľa vyčítať. Dôležité je ale s danou skupinou neustále pracovať. Jedno jediné stretnutie nehrá prakticky žiadnu úlohu (i keď aj tak sa dá silno zapôsobiť).

3. krok – sociogram a štrukturálny sociogram (grafické spracovanie)

Konkrétne sa jedná o spracovanie každého člena zvlášť (sociogram) a potom celej skupiny spolu (štrukturálny sociogram) do grafického diagramu vzťahov s ostatnými členmi. To, čo sme sa snažili vyčítať z matice sa dá ľahko vyčítať práve zo sociogramov.

Sociogram pre každého člena zvlášť sa zostrojí tak, že:

 • jednostranný vzťah je naznačený jednoduchou šípkou od uvažovaného člena skupiny,
 • obojstranný vzťah je naznačený šípkou dvojitou medzi členmi,
 • pozitívny vzťah je naznačený plnou čiarou šípky,
 • negatívny vzťah je naznačený prerušovanou čiarou šípky.

Vzájomné kombinovanie týchto šípok nám umožní znázorniť všetky merané vzťahy.

Keď budeme mať sociogram pre každého člena zvlášť, môžeme ich spojiť dohromady. Získa sa tým štrukturálny sociogram, ktorý hovorí o celkových vzťahoch v meranej skupine.

Napríklad, keď zvýrazníme obojstranné pozitívne vzťahy, dostaneme akési skupinky. Povedzme členovia A, E, C tvoria jeden kompaktný celok. Tak isto aj členovia C, D, F tvoria jednu súdržnú podskupinu. Tieto dve pred chvíľou spomenuté podskupiny spája jeden člen, a síce člen C. Ten hrá akoby na dve strany a dalo by sa usúdiť, že vždy je s tou skupinou, ktorá mu viac vyhovuje.

4. krok – sociometrická indexová analýza

Posledným krokom je výpočet indexov pre každého člena i celú skupinu. Tak si to zhrňme:

 1. index voľby (pre každého člena zvlášť):
  Iv = (počet osôb, ktoré pozitívne volia daného člena) / (počet členov − 1)

  Určuje, ako je daný člen obľúbený,

 2. index odmietania (pre každého člena zvlášť):
  Io = (počet osôb, ktoré negatívne volia daného člena) / (počet členov − 1)

  Určuje, ako je daný člen v skupine odmietaný,

 3. výsledný status (pre každého člena zvlášť):
  I = Iv − Io
  • Ak I ~ maximum, daný člen je vodcom,
  • Ak I ~ 0, daný člen je izolovaný,
  • Ak I ~ mininum, daný člen je odmietaný,
 4. index koherencie (skupinový index):
  Ik = (počet pozitívne vzájomne sa voliacich dvojíc) / (celkový počet kladných volieb)

  Určuje súdržnosť celej meranej skupiny. Ak je index blízky 1, súdržnosť je vysoká.

Naša vzorová skupina má Ik = 13/25 = 0,52, čiže je to priemerne súdržná skupina chlapcov. Ak by vypadla osoba C, súdržnosť by sa zmenila nasledovne: Ik = 9/25 = 0,36. Napríklad ak by sa nám podarilo zmeniť vzťahy členov F, H a I s členom G na obojstranné pozitívne, dostali by sme index súdržnosti Ik = 16/22 = 0,73.

Ďakujem za trpezlivosť pri lúskaní tejto problematiky. Dané „excelovské“ súbory nie sú dotiahnuté do úplnej dokonalosti. Ide o ilustráciu problému.

Posted in Komunikácia, Rozvoj osobnosti, Škola.