Skip to content


Týranie doma a na pracovisku

Často si to človek ani neuvedomí a stane sa terčom psychického nátlaku. Pre zdravý vývoj to nie je dobré. V tomto článku si ukážeme základné znaky, ako sa týranie prejavuje. Najväčším problémom je fakt, že týraný človek o tom väčšinou nikomu nepovie.

O týraní všeobecne

Týranie by sa dalo označiť aj ako perverzné správanie. Takýto typ správania býva zväčša ochranou pred depresiou alebo psychózou. Agresor sa ale nemôže na tento fakt odvolávať, a ani ho to neospravedlňuje od činov, ktoré pácha.

Agresorove správanie musí byť permanentné, aby sa dalo vyhlásiť, že obeť je psychicky týraná. V tejto spojitosti sa používa aj pojem psychický teror, kedy chýba medzi agresorom a obeťou úprimný rozhovor a nie sú vypočuté žiadne pripomienky obete.

Psychický tyran nikdy nespochybňuje svoje správanie. Svoju arogantnosť dáva najavo len v konkrétnych situáciach – ak treba uznať svoj podiel zodpovednosti. Robí tak preto, lebo sa nedokáže postaviť proti problému otvorene a priznať si chybu. Sebaúctu si dokáže vydobyť jedine svojim nadraďovaním a ponižovaním ostatných. Túži po uznaní celého okolia.

Takéto správanie nie je determinované nejakou duševnou poruchou, ale neschopnosťou zaobchádzať s ľuďmi. Obeť následne na to nesie zodpovednosť za všetko. Aj za to, čo nespáchala. Detaily správania sa psychického tyrana sú zanedbateľné vo svojej podstate, ale ich množstvo pôsobí priam deštruktívne na osobnosť obete.

Zvrátené správanie v súkromnom živote ľudí

V harmonickom partnerskom živote vzniká tzv. zrkadlenie, čiže jeden od druhého kopírujú vzorce správania v istých situáciach. V opačnom prípade, pri perverznom správaní, sa jeden z partnerov snaží dostať na čelo a o všetkom rozhodovať.

Najčastejšou príčinou psychického týrania býva prílišné citové pripútanie sa na partnera. Narcista (jeden z partnerov trpiaci samoľúbosťou) sa snaží ovládnuť partnera a dosiahnuť absolútne pripútanie sa k nemu. Tým sa chce presvedčiť o vlastnej všemocnosti. Rovnocenný vzťah vzbudzuje uňho strach.

Znaky prejavu psychického tyrana a manipulátora

 • nepriama štylizácia sa do obete – vzbudzovanie súcitu a zhovievavosti,
 • vždy presne vie, čo robiť a čoho sa vyvarovať,
 • jemná irónia, škodoradostné poznámky na verejnosti voči partnerovi, ktoré nedávajú akýkoľvek význam. To obeť uvádza do rozpakov,
 • nedopovedanie vety s tým, že je jasné, čo tým chcel dotyčný povedať,
 • pri pozdrave zaujíma postoj odmietania alebo nevšímavosti,
 • prenášanie zlej nálady na partnera nepriamo – výčitky na poriadok, jedlo, …
 • tyran dáva najavo nevraživosť, no pritom ju popiera,
 • odmietanie otvoreného rozhovoru so slovami, že sú to len prázdne reči. Neschopnosť pochopiť, o čo partnerovi ide,
 • zraňujúce slová – nezanechávajú žiadne viditeľné stopy.

Zvrátené správanie v rodine

Alice Millerová zavádza pojem temná pedagogika, v ktorej sa dieťaťu potláča jeho vôľa a je nútené k bezvýhradnej poslušnosti. Za hodné trestu sa pokladajú tieto prejavy (Dohovor o právach dieťaťa):

 • verbálne útoky,
 • sadistické a dehonestujúce správanie,
 • citový chlad, odvrhnutie,
 • prehnané nároky a požiadavky na maloletého,
 • protirečivé a nezmyselné príkazy.

Psychicky týrané deti sú často obeťami incestu, anorexie, bulímie a ľahko podliehajú patologickým prejavom v správaní. Časom sa u nich vynára presvedčenie, že takéto správanie rodičov je správne. Dieťa sa presvedčí o tom, že si to zaslúži a začne sa ničiť samé.

Všetko to nakoniec ústi do pocitu zúfalstva a pocitu neexistencie. Dieťa sa tak stáva psychicky mŕtve.

V inej situácii, pokiaľ sa nestanovia hranice medzi generáciami v rodine, dochádza ku skrytému incestu. Je to prostredie síce bez násilia, ale deti sú priamo vtiahnuté do sexuálneho života rodičov – matka sa sťažuje na svoju sexuálnu nespokojnosť, otec zvádza priateľky svojej dospievajúcej dcéry, rodičia cez deti, ako alibi, skrývajú svoju neveru, …

K tejto téme odporúčam skvelý film American Beauty (Americká krása). V pokračovaní si porozprávame niečo o psychickom týraní na pracovisku.

Zdroj: www.slovanet.sk/integra/clanky/tyranie.pdf (13 strán).

Posted in Komunikácia, Rozvoj osobnosti.