Skip to content


Čo ovplyvňuje správanie sa človeka a ako sa dá meniť

„Tá dnešná mládež!“ Povie nejeden dospelý, rodič, … Čaká to aj mňa, vás, každého, kto ešte rodičom len bude. Môže to byť aj inak, preto neváhajte a poďme sa spolu pozrieť do tajomstiev správania sa človeka a možností jeho ovplyvňovania.

Správanie sa

Každý z vás určite chápe pojem správania sa. Pre zaujímavosť si povedzme, čo to správanie sa je podľa Štefana Šveca„správanie sa je zámerná alebo mimovoľná zjavná alebo nepozorovateľná intelektová alebo psychomotorická verbálna alebo neverbálna činnosť sprevádzaná emóciami, hodnotovými postojmi a inými psychickými stavmi a procesmi.“ Trochu divoké, ale niekde sa začať musí.

Faktory ovplyvňujúce správanie sa človeka

Faktory, ktoré ovplyvňujú správanie, sa sa dajú rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Tievnútorné sú napríklad hlad, smäd, choroba, zamilovanosť, strach, … Ide o faktory, ktoré pôsobia na človeka z jeho vlastného vnútra. Sú veľmi dôležité a pri posudzovaní človeka na ne treba myslieť, pretože ak sa človek pod vplyvom (napríklad) zvýšenej teploty správa nevľúdne a odsúdime ho, môžeme tým zavrieť dvere k jeho priateľstvu.

Faktory, ktoré môžete veľmi dobre ovplyvňovať, a ktoré pôsobia na správanie sa konkrétneho človeka, sú faktory vonkajšie. Je to jedlo, ktoré dostať v jedálni, správanie sa druhého človeka, dianie vo svete, počasie, rodina, škola, … Trochu odbočím, ale len zdanlivo.

Človeka zo všetkého najviac ovplyvňujú vzory, s ktorými sa snaží stotožniť v aktuálnom psychickom období. Pamätáte sa na dni, kedy ste chceli byť hasičmi, astronautami, smetiarmi, alebo kýmkoľvek iným? Potom ste chceli byť … hmm, je to náročné. Vrátim sa späť.

Na správanie sa človeka vplýva aj správanie sa druhých ľudí v jeho okolí. A to je práve ten dôležitý bod, ktorý budeme rozoberať.

Ako sa správa vzor, tak sa správa aj jeho obraz

Pre mladú ľudskú dušu je veľkým vzorom rodič, učiteľ a jeho rovesníci. Neskôr nastupuje vzor vzdialený, a síce filmový herec, spevák. A čo býva horšie, niekedy aj zločinec. Ono to ide postupne – najprv je vzorom rodič, neskôr učiteľ (dokonca viac, ako rodič v 1. až 3. ročníku ZŠ) a potom nastupujú rovesníci. Je to ovplyvnené tým, že človek sa životom učí postupne správať náležite pre danú spoločnosť. Najprv to je okruh najintímnejšej rodiny, potom je to škola, neskôr neformálne kamarátske vzťahy vonku na schodoch, športové kluby, záujmové krúžky, …

Dôležitý je ten čas, kedy človek trávi najviac času v škole a doma. Pretože akonáhle začne viac chodiť von, možnosť ovplyvňovať človeka sa zmenší, no nezmizne.

Platí to, že chalani si berú za vzor mužské správanie, dievčatá ženské. Napríklad, ak syn vidí otca, ako po dojedení neumyje riad, rodičia potom kričia na syna kvôli vlastnému „nevychovaniu“. Pretože syn vidí toto správanie ako žiadúce, teda také, ktoré nikomu neprekáža, začne ho napodobňovať. Preto si treba dávať veľký pozor na to, čo robíte. Toto napodobňovanie vzorov platí v každom veku do určitej miery. Musí byť dobrovoľné, nevnucované. Ak je vzor vnucovaný, človek ho môže ľahko odmietnuť, ako protest. Čo je potrebné si uvedomiť, je to, že človek svoj vzor vníma aj bez toho, aby ho niekto na to upozorňoval.

Napríklad ak pri prípravách obeda mama robí všetko a otec sa nečinne prizerá a sedí za stolom, má to následky aj na potomkoch. Či žiadúce, či nežiadúce, to ukáže až čas. No keď zrazu syn nebude chcieť pomôcť pri príprave jedla v neskoršom veku, netreba sa diviť, prečo ;-) . Ak naopak, otec pomáha mame s prípravou jedla, je veľká pravdepodobnosť, že sa to pozorovaním naučia aj ich deti. Toto učenie, pozorovaním, sa volá sociálne učenie a prebieha celý život. Preto je to veľmi silný nástroj pri formovaní osobnosti človeka. Často sa človek pýta, odkiaľ to ten Janko má? Veď je stále doma. Občas sa stačí pozorovať, a každý hneď zistí, že mnoho neverbálnych zlozvykov vyjadruje navonok neustále.

To platí pre každého človeka bez výnimky. Učitelia, starí rodičia, kamaráti, súrodenci, rodičia, spolužiaci, …

Niekedy sa stane, že človek vzor v rodičovi (ale aj v inom človeku) odmietne. Môže to byť z rôznych príčin. Napríklad alkoholizmus rodičov. Jedná sa o výberovosť vnímaniavzoru a prijatie alebo odmietnutie jeho prirodzenej autority.

Ako sa dá meniť a ovplyvňovať správanie (chodenie po tenkom ľade)

Nezanedbateľné množstvo ľudí sa domnieva, že nežiadúce správanie odstráni zákazmi, bitkou, krikom, hnevom, … Nie, nie je to tak. Nežiadúce správanie sa tým ešte viac posilní a bude sa znova a znova opakovať. Každého z vás isto napadne, že prečo tomu tak je? Uvažujme spoločne. Prečo sa dotyčný správa tak, ako sa správa? Napríklad, prečo rozhádzal odpadky po okolí? Veď je to normálne slušný a tichý chlapec. A práveto vnímanie tichého a slušného chlapca z neho robí rozhadzovača odpadkov. Každý si najprv povie: „to je tak slušný chlapec, jeho netreba naprávať. Radšej sa budem venovať tomuto tu nezbedníkovi, aby sa zmenil.“ A čo vidí ten slušný chlapec? Vidí, že pozornosť sa venuje tomu, čo nie je po vôli dospelých. A keďže jemu, slušnému a tichému človiečikovi sa nepáči, že dospelí si ho nevšímajú, začne aj on neposlúchať.Práve kvôli tomu, aby si ho niekto všimol a venoval mu pozornosť.

Pretože za slušné správanie sa mu nedostáva odmena, uznanie, úspech.

Keď teda rozhádže odpadky po okolí, dospelí sa naštvú, začnú naňho kričať a kázať mu odpadky, čo rozhádzal, pozbierať. On ich pozbiera a od dospelých sa zase nič nedostaví. Žiadna pochvala, že pozbieral nielen odpadky, čo rozhádzal, ale aj tie, čo boli mimo „jeho teritória“. Vôbec ani náznak uznania za ním vykonanú prácu. Čo on potom urobí? O niekoľko dní neskôr zase rozhádže odpadky, pretože len tak si ho ľudia všimnú, len tak ho budú pokladať za niekoho dôležitého. Tak to totiž on vníma, tak to vždy aj bolo a bude.

Otázka, ktorá sa tiská na jazyk je, prečo sa tak deje? Prečo aj keď som ho jasne upozornil na dôsledky, vždy to tak urobí? Odpoveď je jednoduchá, ale nie je jasne viditeľná.

Dôvodom je práve posilnenie daného správania. Ak ten chlapec rozhádzal odpadky po okolí preto, aby si ho ľudia všimli, tak dosiahol to, čo chcel. Ľudia naňho začali kričať, dohovárať mu, aby to viac už neurobil a tak ďalej. Každý, kto sa do karhania zapojil,posilnil u chlapca konkrétne, aj keď v tomto prípade nežiadúce, správanie. Preto sa to bude neskôr stupňovať a on to bude stále robiť. A keď to pôjde takto dlhšie obdobie, nakoniec si ľudia povedia: „ako sa ten chlapec zhoršil. A taký bol slušný kedysi, tichý, neodvrával!“ Môže za to ten chlapec?

Žiadúce správanie sa posilní, keď posilňovač príde ihneď po tom správaní. Nie o týždeň, ani o dva. Vtedy to už nemá váhu a patričnú vážnosť. Umyje Janko riad? Treba ho pochváliť za to, že umyl riad, vyjadriť spokojnosť a vyzdvihnúť, že je pekné, s akou dôslednosťou to vykonal. Pochvala je to, čo dokáže meniť človeka tak intenzívne, ako pokarhanie. Záleží od toho, vzhľadom na aké správanie sa použijú. Kým pokarhanie a kritika vyvoláva úzkosť, strach, nenávisť, hnev, protest a falošnú poslušnosť, konkrétna pochvala odmäkčí srdce a prinúti človeka nenásilnou formou podriadiť sa chcenému bez väčšieho odporu.

Toto posilňovanie, žiadúceho i nežiadúceho správania sa, sa súhrnne nazýva operčané podmieňovanie.

Tri zásady pre operačné podmieňovanie

Ak chcete posilňovať správanie, ktorým má konkrétny človek disponovať, je dobré myslieť na tieto tri pravidlá:

  • posilnenie má byť okamžité,
  • posilňovanie musí byť podmienené (zaslúžené),
  • dôležité je vyberať posilňovače vzhľadom na osobu, ktorá je vychovávaná.

Niekedy je potrebný aj trest. No mal by spĺňať určité kritéria, aby sa predišlo násilnostiam a podkopávaniu sebavedomia človeka. Na forme trestania sa musia obidve strany vopred dohodnúť a zásadne ich dodržiavať. Formy trestu:

  • vylúčenie z danej aktivity – v športe časté, dočasné vylúčenie z krúžku, zo sledovania televízie, …
  • metóda prirodzených následkov – odhodila Anička papier na trávnik? Potom musí pozbierať celý dvor.

O trestoch si pohovoríme v iných článkoch. Ďakujem vám za pozornosť.

Posted in Komunikácia, práca, Rodina, Rozvoj osobnosti, Škola.